Lejebetingelser

 

Campingpas er obligatorisk og kan købes til gældene årspris. 

Lejer skal selv medbringe: Sengelinned, håndklæder og viskestykker.

Hvis de ønsker at aflyse reservationen, bedes de venligst kontakte os enten skriftligt eller pr. telefon.

Oplysninger om navn, adresse og telefonnummer står på kontrakten, eller kan findes på vores hjemmeside under meneuen kontakt.
Lejekontrakten og Deres indbetalingskvittering er bevis for lejemålets indgåelse.

Ved min bekræftelse af lejeaftalen erklærer jeg at have læst omstående "alm. Lejebetingelser"- herunder særligt punkt 7 og at jeg er indforstået med disse, som en del af lejeaftalen.

ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER.

1. Campinghytten må kun bebos af det i aftalen anførte antal personer.
Gyldigt campingpas er obligatorisk og skal opbevares hos udlejeren under opholdet.

2. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for det lejede og er erstatningspligtig for skader forvoldt på campinghytten eller dennes inventar. Eventuelle beskadigelser skal omgående anmeldes til udlejeren med henblik på afregning herfor inden afrejsen.

3. Rengøring af det lejede påhviler lejeren.
Ved fraflytning skal såvel campinghytten som inventaret afleveres i samme rengjorte stand som ved overtagelsen.

4. Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af skadedyr (myrer, insekter, ørentvists, hvepse m.v.) i eller ved campinghytten.

5. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.). Men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

6. Reklamationer i øvrigt skal inden 48 timer efter indflytningen meddeles skriftligt til udlejeren. Reklamationer, der fremkommer senere (f.eks. efter afrejsen fra campinghytten) anerkendes ikke. Lejer kan i disse tilfælde ikke gøre krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af dele af lejen.

7. Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er
Udlejeren i hænde.
Ved annullering gælder følgende:
A. Ved annullering indtil 60 dage før lejemålets start betales et annulleringsgebyr på 10 % af lejen inkl. Overnatningsgebyr - dog min. Kr. 150,00.
B. Ved annullering senere end 60 dage, men tidligere end 14 dage før lejemålets start betales et annulleringsgebyr på 50 % af lejen inkl. overnatningsgebyr.
C. Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets start refunderes ingen del af den indbetalte leje inkl. overnatningsgebyr.
Såfremt det lykkes udlejeren at genudleje campinghytten/campingvognen, vil refusion af det indbetalte lejebeløb finde sted med fradrag af 10% af lejen, dog min. Kr. 150,00 som anført under A.
Hvis den lejede campinghytte/campingvogn fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt lejeren ikke når frem til lejemålets påbegyndelse.

8. Annullering af lejemålet i forbindelse med, at lejeren, dennes ægtefælle/samboende, børn, forældre eller svigerforældre rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald tilbagebetales dog det indbetalte lejebeløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 150,00.

9. Campingreglementet og de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser skal overholdes, idet udlejerens anvisninger i så henseende skal følges.

10. Enhver uoverensstemmelse mellem udlejer og lejer afgøres efter dansk rets almindelige regler.

11. Alle beløb er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelse.